Català Español
93 427 15 00 Parvulari 93 427 70 07

Educació primària

https://horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/separador-239x12.png
//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/04/La-Salle-Horta-089.jpg

A l’Educació Primària treballem per aconseguir alumnes que siguin competents per a la vida. En el nostre dia a dia ampliem les hores de treball globalitzat mitjançant el treball per Centres d’Interès o de matins interdisciplinaris en funció del cicle.

Curs rere curs potenciem les activitats interaules o interetapes, ja sigui amb companys de la mateixa etapa (padrins de lectura de 6è-1r) o amb companys d’una altra etapa (La Festa Major de La Mercè, 6è-P3), en tots aquests moments tractem de fer que el treball realitzat desenvolupi personalment tant a l’alumne més gran com al més petit, així com també acompanyar en el seu aprenentatge.

Entre els alumnes del mateix curs potenciem el treball cooperatiu, sessions de treball en petit grup, on els objectius i l’avaluació estan regulats pels alumnes del grup. Pel que fa a les aules, disposem de pissarres digitals a totes les aules de l’etapa i estem treballant per dotar d’altres materials tecnològics a les aules.

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/03/primariasalle.jpg

Programes pedagògics propis de Primària

Els projectes que ens ajuden a desenvolupar al màxim les capacitats del nostre alumnat són:

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/p-ulisses.png
Programa Ulisses

El programa Ulisses, que s’inicia a educació infantil i es continua a 1r i a 2n de primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/p-crea.png
Programa CREA

El programa CREA, a partir de 2n de primària, que desenvolupa el pensament lateral per buscar solucions alternatives, creatives i innovadores.

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/lec-eficaz.png
Programa Lectura eficaç

El programa Lectura eficaç, que té per objectiu afavorir la comprensió i la velocitat lectora, eines indispensables per gestionar la informació i generar, a partir d’ella, coneixement.

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/p-edemocional.png
Programa educació Emocional

L’educació emocional, volem que els nostres infants siguin capaços de gestionar les seves emocions, eina clau a l’hora de resoldre conflictes. Per aconseguir-ho desenvolupem el nostre projecte d’educació emocional.

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/p-hara.png
HARA

El projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat.

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/02/icon-robotica.png
Robòtica

La Robòtica, pretenem desenvolupar el pensament computacional en els nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu. Això ho fem a 5è i 6è de primària.

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/02/icon-angles.png
Anglès

L’ anglès, a banda de les hores de la matèria d’anglès, es fa un desdoblament d’aula per promoure la conversa oral en petits grups liderats per un auxiliar de conversa que prové d’un país anglosaxó. A més, l’anglès és la llengua vehicular a les classes de Plàstica.

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/03/GLIFING.png
Glifing

El programa GLIFING, per desenvolupar i consolidar la lectura mecànica, s’inicia a 1r de primària fins a 3r de primària.

Cal dir que a educació primària de La Salle Horta estem generant el nostre material a moltes àrees, de cara a adaptar-lo al màxim a la realitat del nostre alumnat i tractar de presentar als nostres alumnes un material més motivacional i adequat a la nostra realitat.

Com a conclusió diem que l’etapa de primària de La Salle Horta és una etapa en la qual treballem per aconseguir un desenvolupament personal molt gran del nostre alumnat de cara a poder afermar els seus aprenentatges i regalar al seu entorn unes reaccions humanes i mesurades.

Temps d'Advent